محمدحسن علمداری، عضو پیشین هیات مدیره بانک مسکن و کارشناس حوزه بانکی در متراژ این هفته با تشریح چگونگی تجهیز منابع و مصارف در وام اوراق، به این موضوع اشاره می کند که چرا این وام دیگر مسیر میانبر برای خانه دار شدن نیست.

او در این گفت و گو توضیح داده است چرا بانک ها در ایران مثل بسیاری از کشورها نمی توانند تا سطح ۸۰ درصد از ارزش یک ملک را وام دهند؟