وی افزود: ساخت قطار ملی از دوره قبل آغاز شد و خوشبختانه در شرایطی است که دولت با تامین اعتبار موافقت کرده و مورد تایید قرار گرفته که افتخاری بزرگ برای کشور است که بتوانیم واگن‌های مترو را در داخل تولید کنیم.