احمد عزیزی صاحبنظر ارشد اقتصادی معتقد است که داشتن بیش از یک هدف به معنی بی‌هدفی است و این در شرایطی است که ۵ هدف برای بانک مرکزی تعریف شده است. تعریف شدن چند هدف باعث می‌شود تا از هدف اصلی دور شده و ترتیبات نهادی رو به تنزل بکشانیم.