این اقدام صندوق محل نقد صاحبنظران و اهل فن قرار گرفت. 

منتقدان این راهکار صندوق توسعه ملی معتقدند که تملک سهام بانک‌ها اقدامی است که به عنوان یک راهکار مقطعی در بحران‌های اجتماعی و حتی جنگ قابلیت اجرا دارد.

آنها بر این باورند، وقتی سهام یک بانک تملک می‌شود به نوعی سیاستگذار، بانک ورشکسته را سالم جلوه می‌دهد.

اهل فن، چه نقدهای دیگری به این راهکار دارند؟