فرزین در ادامه گفت: برای افزایش قیمت ارز مدام زمان تعیین می‌کنند، یک روز می‌گویند، دو ماه دیگر ارز جهش می‌کند. بعد گفتند تابستان و بعد هم شهریور. الان هم می‌گویند دولت با کسری بودجه مواجه است و قیمت ارز جهش می‌کند.

او در مورد وضعیت ارزی بانک مرکزی نیز گفت: در حوزه ارز در وضعیت بسیار خوبی هستیم اما خیلی از اقدامات را به دلیل همین عملیات روانی نمی‌توانیم بگوییم. تسلط ما بر ارز بسیار زیاد است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: مگر نمی‌گفتید نقدینگی جلوی کاهش تورم را می‌گیرد؟ رشد نقدینگی که از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. اکنون هم که نقدینگی کنترل می‌شود، تورم را به پایه پولی ربط می‌دهند.