وی افزود: خدمات و فعالیت های شرکت کارگزاری انتشار اوراق صکوک، تاسیس صندوق های مختلف، روش های نوین تامین مالی شامل پذیرش شرکت های نوبنیان در بازار فرابورس است.

در ادامه کوثری به پتانسیل قوی بازار سرمایه در خصوص تامین مالی اشاره کرد.