همه نوشته‌های برچسب 'اندازه دولت'

leviathan_picture-600x324

جزر و مد نفتی اندازه دولت

مهدیه شادرخ بررسی روند اندازه دولت در اقتصاد ایران نشان‌دهنده آن است که از سال ۱۳۶۷ این نسبت در …