کتابخانه

تصویر جامع اقتصاد ۹۴ چیست

1354

رشد اقتصادی ۳ درصدی، ۶۵ میلیارد دلار صادرات، ۵۲ میلیارد دلار واردات، ۱۵درصد رشد در صادرات نفت اما افت نولید ۱۲ درصدی تولید کارگاههای صنعتی، افت سرمایه گذاری بخش خصوص و تورم ۱۱٫۹ درصدی. این کارنامه ۹۴ اقتصاد ایران به نقل از فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران است که دیروز  منتشر شد. این جامع ترین نشریه ادواری اقتصادی دوره زمستان ۹۴ را میتوانید اینجا ببینید.