کتابخانه

نقایص دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای چیست؟

public - private

افق اقتصاد

دولت ایران با درک دشواری‌های فراراه تداوم و افزایش نقش دولت در اقتصاد، به‌ویژه ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، برنامه‌هایی برای افزایش نقش بخش خصوصی در قالب مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی و همچنین واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهاد کرده است. این برنامه‌ها غالباَ به خاطر ناکارایی و ناهمرأیی اجزای مختلف دخیل در اقتصاد کشور و یا همه‌جانبه‌نگر نبودن خود برنامه‌ها در عمل با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شوند.  گزارشی که در اینجا بازنشر می‌شود گزارشی است با عنوان « نقد و بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای» که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و به روزنامه‌نگاران اقتصادی کمک می کند تا با برخی از زوایای این موضوع اشنا شوند و از آن در نوشته‌ها یا گزارش ها و مصاحبه‌هایشان استفاده کنند.