خبر، کتابخانه

پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ (ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران)

Business Environment

افق اقتصاد:  گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش محیط کسب و کار» حاصل پرسشگری از تشکل‌های اقتصادی است و در تحلیل محیط کسب و کار کشور و به ویژه بررسی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار لازم و کارآمد. از همین رو افق اقتصاد  ضروری می داند به منظور جلب توجه همکاران آخرین «پایش» این مرکز را بازنشر کند

منبع