کتابخانه

گزارش شاخص تولید کننده بخش صنعت ۱۳۹۴

industry index

افق اقتصاد: گزارش جدید سازمان آمار ایران در باب شاخص تولید کننده بخش صنعت حاکی از کاهش این شاخص در سال ۱۳۹۴ است. همکاران گرامی را به منبع گزارش در اینجا ارجاع می دهیم.