کتابخانه

الگوی تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

Hand with pen pointing to SME  (Small and Medium Enterprises)

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گزارش «الگوی تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط: بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس» را منتشر کرد. این گزارش در چارچوب یک مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران ارائه شده است.  

 

متن کامل گزارش را در اینجا ملاحظه بفرمایید.