کتابخانه

نتایج آمارگیری نیروی کار – سال ۱۳۹۳

160717_313

مرکز آمار ایران طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۳ را به اجرا درآورده و نتایج آن را منتشر کرده است.

اینطور که گفته شده است این طرح براساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار، ازجمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آنها طراحی شده است.

براین اساس هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار نیروی کار، تعیین وضعیت و ویژگی‌های جمعیت فعال، شاغل و بیکار در کل کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و هریک از استان‌ها و همچنین بررسی تغییرات فصلی و سالانه نیروی کار است و مجموعه افرادی که طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری یا روستایی کشور هستند، جامعه هدف آن را تشکیل می‌دهند.

نتایج این طرح را در اینجابخوانید.

 

منبع: مرکز آمار ایران

۱۳۹۴/۰۹/۰۴