کتابخانه

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ نتایج طرح آمارگیری استفاده ی خانوارها و افراد از فن آوری اطلاعات و ارتباطات ـ ۱۳۹۲

ITC 2

مرکز آمار ایران در همکاری با سازمان فناوری ارتباطات واطلاعات «نتایج آمار گیری از میزان استفاده ی خانوارها و افراد از فن آوری های اطلاعات در سال ۱۳۹۲» را منتشر کرده است. اصل مطلب را در اینجا ببینید.

 

منبع:http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_taekhvaafeve_92.pdf