کتابخانه

شاخص مقدار تولیدکننده در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳

index industrial

شاخص تولید صنعتی (IIP)  از مهمترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی است که تغییر در مقـدار کالاهـا و خـدمات تولید شده توسط بخشهای اقتصادی مورد نظر را در طی زمان نشان می دهـد. ایـن شـاخص از کـاربردی گسـترده در مطالعات اقتصادی برخوردار است و به دلیل عدم تأثیرگذاری تغییرات قیمت بر این شاخص، می تواند به خـوبی عملکـرد واقعی بخشهای ذی ربط را توضیح دهد و به عنوان معیاری برای اندازه گیری تغییـرات کوتـاه مـدت ارزش افـزوده ایـن بخشها مورد استفاده قرار گیرد. شاخص تولید صنعتی، وضعیت فعالیت بخشهای مختلف را به صورتی فشرده و ساده نشان می دهد و درکنار سایر داده ها، منبع اطلاعاتی مفیدی برای تصمیم سازی و سیاست گذاری اقتصادی است. در تحلیل اقتصاد خُرد، شاخص تولید می تواند مقایسه بین بخشها و زیربخشهای مختلف اقتصادی را امکان پذیر سازد. در تحلیلهای کلان نیز از این شاخص برای ارزیابی تغییرات ارزش افزوده و همچنین بررسی رابطه آن با تغییر جمعیت، در آمد ملی، تجارت خارجی، سطح قیمتها و سایر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می شود. به علاوه، این شاخص در برخی کشورها به طور مؤثر در تهیه حسابهای ملی فصلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مرکز آمار ایران تازگی «شاخص مقدار تولیدکننده بخش صنعت و معدن  در سال ۱۳۹۳» را منتشر کرده است و ما آن را جهت استفاده ی همکاران بازنشر می کنیم.

متن کامل را در اینجا می یابید.

منبع: وبگاه مرکز آمار ایران